My Subscriptions

Nämä yleiset ehdot ja kulloinkin voimassa olevat vahvistukset muodostavat sopimuksen sinun asiakkaana ja ErgoFinland Oy:n välillä tavaramerkillä "Usely".

Jos olet kuluttaja, Tilauksesi koskee kuluttajalainsäädäntöä. Tietyt Ehtojen määräykset koskevat vain kuluttajasuhdetta. Siinä tapauksessa se on nimenomaisesti todettu.

Ehdot koskevat kaikkia verkkosivuston kautta tehtyjä tilauksia.

1. SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1.1 Soveltamisala.
Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, kun Beleco vuokraa huonekaluja, kalusteita ja muita Vuokrakohteita (kuten on määritelty alla) Asiakkaalle.

Näiden yleisten ehtojen määräykset koskevat kaikentyyppisiä Belecon ja Asiakkaan välisiä liiketoimia, ellei tietyn määräyksen tai määräysryhmän osalta toisin mainita ja mikäli Beleco ja Asiakas eivät ole kirjallisesti toisin sopineet.

1.2 Kuluttajaehdot.
Mikäli Asiakas Belecoon nähden toimii kuluttajana, Beleco on vastuussa kulloinkin voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti ja näiden yleisten ehtojen määräyksiä sovelletaan vain siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa pakottavien määräysten kanssa.

1.3 Määritelmät.
Näitä ehtoja sovellettaessa seuraavilla määritellyillä termeillä on alla esitetty merkitys:

"Sopimus" tarkoittaa Belecon ja Asiakkaan välistä sopimusta Vuokrakohteiden vuokraamisesta tai muuta Belecon ja Asiakkaan välistä sopimusta, joka (i) on tehty Verkkosivuston kautta (kuten on määritelty alla) tai muulla tavalla; ja (ii) Belecon vahvistama (määritelty kohdassa 2.1);

"Beleco" viittaa Refurnish the World AB:hen, org. 559052-5373 tai mikä tahansa muu Sopimuksen osapuolena listattu Beleco-konserniin kuuluva yritys tai sellainen yritys, jolle Beleco on siirtänyt Sopimuksen kokonaan tai osittain, nykyisellä sähköpostiosoitteella hello@ beleco.com;

"Vuokrakohde" tarkoittaa jokaista esinettä (kuten huonekaluja, kodin kalusteita ja/tai muita laitteita tai muuta irtainta omaisuutta), jotka Belecon on vuokrattava Asiakkaalle yhteensä Sopimuksen mukaisesti;

"Asiakas" tarkoittaa osapuolta, jonka kanssa Beleco teki sopimuksen; ja

"Verkkosivusto" viittaa Belecon verkkosivustoon, jonka nykyinen osoite on www.beleco.com.

1.4 Suhde sopimukseen.
Nämä yleiset ehdot ovat erottamaton osa sopimusta, ja näissä yleisissä ehdoissa olevat viittaukset "Sopimukseen" sisältävät myös nämä yleiset ehdot. Poikkeuksista tulee sopia kirjallisesti, jotta ne ovat päteviä.

2. USELY VUOKRAUKSEN EHDOT

2.1 Tilaus.
Belecon ja asiakkaan välinen sopimus on syntynyt vasta, kun Beleco on vahvistanut tai muutoin hyväksynyt tilauksen ("Vahvistus").

2.2 Maksu.
Vuokra on maksettava Vahvistuksessa olevien määräysten tai Belecon muutoin ohjeiden mukaisesti. Maksun viivästyessä maksetaan viivästyskorkoa 2 prosenttia kuukaudessa. Beleco varaa oikeuden vaatia hyvitystä annetuista maksumuistutuksista sekä viivästysmaksuista Belecon nykyisen käytännön mukaisesti. Vuokrattaessa vuokrakohdetta Beleco voi ennen vahvistusta saada luottotiedot kolmannelta osapuolelta.

2.3 Turvallisuus.
Belecolla on oikeus milloin tahansa vuokra-ajan aikana vaatia, että Asiakas antaa Vuokrakohteen vakuuden esimerkiksi maksamalla vakuusmaksun, joka vastaa 20 prosenttia Vahvistuksen mukaisesta maksettavasta maksusta (tai muusta vastaavasta sovitusta vastaavasta). Beleco ja asiakas). Beleco pidättää vakuuden ja palauttaa sen Asiakkaalle heti, kun Vuokrakohde on palautettu tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

2.4 Hinnat.
Kaikki vuokrahinnat on ilmoitettu Ruotsin kruunuissa ilman arvonlisäveroa, ellei toisin mainita. Toimituksesta Vuokrakohteen Asiakkaalle lisätään toimitusmaksu Verkkosivuilla olevien tietojen mukaan. Beleco varaa oikeuden tarkistaa vuosittain juoksevien vuokrien hintoja kuluttajahintaindeksin (CPI) tai muun Belecon soveltaman indeksin mukaisesti.

2.5 Vuokra-aika.
Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin Vuokrakohde on Sopimuksen ja Logistiikkakumppanin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti (kohdassa 2.9 määritelty) toimitettu Asiakkaan osoittamaan paikkaan. Vuokra-aika kestää Sopimuksessa määritellyn ajan ja päättyy, kun Vuokrakohde on palautettu.

2.6 Ennenaikainen irtisanominen.
Asiakas on velvollinen maksamaan Belecolle jäljellä olevan vuokran Sopimuksen mukaisesti, mikäli hän ilman Sopimuksen määräyksen tukea ilmoittaa Belecolle Sopimuksen purkamisesta ja Vuokra-asunnon palauttamisesta.

2.7 Käyttöoikeus.
Beleco myöntää Asiakkaalle Vuokrakohteen rajoitetun käyttöoikeuden Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Mikään Sopimuksessa ei tarkoita tai sitä tule tulkita siten, että Asiakas saa vuokrakohteen omistusoikeuden. Käyttöoikeus lakkaa välittömästi, kun vuokra-aika on umpeutunut.

2.8 Käyttö- ja vakuutusehdot.
Vuokrakohteita käyttäessään ja sovitun vuokra-ajan aikana asiakkaan tulee ottaa huomioon ja noudattaa seuraavia ehtoja:

(a) Asiakas saa käyttää Vuokrakohdetta vain Sopimuksen ja siihen liittyvien ohjeiden mukaisesti ja tarkoituksiin, joihin Vuokrakohde tyypillisesti on tarkoitettu;

(b) Vuokrakohde vuokrataan nykyisessä kunnossaan huomioiden erityisesti, että muut asiakkaat ovat saattaneet käyttää Vuokrakohdetta aikaisemmin, mikä on saattanut aiheuttaa normaalia kulumista;

(c) Vuokra-aikana asiakkaan tulee käsitellä ja varastoida Vuokrakohdetta siten, että se ei altistu vaurioille, laittomalle käytölle tai väärinkäytölle;

(d) Asiakas ei saa ilman Belecon erityistä lupaa edelleenvuokrata tai edelleenvuokrata Vuokrakohdetta tai muuten ilman kirjallista lupaa olennaisesti siirtää Vuokrakohdetta;

(e) Asiakas ei saa huomata tai muutoin muuttaa Vuokrakohteen tunnistetta. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Belecolle, jos vuokrakohteen merkintä tai muu tunniste on tuhoutunut tai muuten tullut lukukelvottomaksi;

(f) Asiakas ei saa sijoittaa tai liittyä Vuokrakohteeseen kiinteään tai henkilökohtaiseen omaisuuteen;

(g) Asiakas ei saa panttaa, siirtää, vuokrata tai muuten vuokrata oikeuksia Vuokrakohteeseen kolmansille osapuolille;

(h) Asiakkaalla on Vuokrakohteeseen liittyvä yleinen huolenpitovelvollisuus, mikä tarkoittaa, että Asiakkaan on aina huolehdittava Vuokrakohteesta niin, ettei se huonone normaalia kulumista enemmän ja muutoin huomioitava kaikki kohtuudella vaadittava hoito; ja

(i) Asiakkaan tulee vuokra-aikana pitää jokainen Vuokrakohde vakuutettuna kokoriskivakuutuksella vähintään Vuokrakohteen uutta hintaa vastaavaan vakuutusmäärään asti.

2.9 Toimitus.
Belecon logistiikkakumppani ("Logistiikkakumppani") suorittaa Vuokrakohteiden toimitukset Asiakkaalle. Toimitusaika ilmoitetaan alustavasti tilauksen yhteydessä. Kun tilaus on valmis toimitettavaksi, vastuullinen logistiikkakumppani ottaa Asiakkaaseen yhteyttä toimitusvarausta varten. Toimitukset tapahtuvat mahdollisuuksien mukaan Asiakkaan ilmoittamaan aikaan ja paikkaan ja osoitteeseen. Toimituksen vastaanottamisen yhteydessä Asiakkaan on voitava esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Jos lähetys vastaanotetaan toisen puolesta, vastaanottajan tulee pystyä näyttämään sekä oma että varsinaisen vastaanottajan henkilöllisyys. Asiakas vastaa siitä, että Vuokrakohde on mahdollista toimittaa ilmoitettuun osoitteeseen ja paikkaan. Logistiikkakumppanilla on oikeus kieltäytyä toimituksesta haluttuun paikkaan, jos siihen saattaa liittyä henkilö-, omaisuus- tai omaisuusvahingon vaara tai jos toimitus ei ole vastuussa olevan logistiikkakumppanin mukaan mahdollista tai voidaan kohtuudella katsoa kohtuulliseksi suorittaa. . Beleco varaa oikeuden vaatia korvausta aiheutuneista kustannuksista, jos toimitus ei onnistu Asiakkaasta johtuvista syistä, esimerkiksi jos asiakas ei ole tavoitettavissa sovittuna aikana tai toimituspaikassa. Asiakas on velvollinen tarkastamaan toimitetun Vuokrakohteen vastaanottaessaan toimituksen. Toimitushetkellä näkyvistä vaurioista ja poikkeamista tulee ilmoittaa suoraan kuljettajalle tai muulle taholle, josta asiakkaan tulee saada tiedot ja huomautus lähetysasiakirjaan. Beleco ei ole vastuussa Asiakkaalle vahingoista, jotka aiheutuvat toimituksen yhteydessä. Mikäli Asiakas haluaa tehdä reklamaation toimituksen yhteydessä syntyneestä vahingosta, reklamaatio tulee lähettää toimituksen suorittaneelle Logistiikkakumppanille. Vuokrakohde katsotaan Asiakkaalle toimitetuksi, kun Vuokrakohde on saatavilla Asiakkaan ilmoittamassa toimituspisteessä.

2.10 Tutkintavelvollisuus.
Asiakkaan on välittömästi Vuokrakohteen saatuaan ja aina ennen Vuokrakohteen käyttöönottoa suoritettava tarvittava tarkastus ja tutkittava Vuokrakohde huolellisesti. Mikäli Asiakas havaitsee tutkimuksessa vaurion tai poikkeaman, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta välittömästi Belecolle kohdan 2.11 ehtojen mukaisesti.

2.11 Valitukset.
Vuokrakohdetta koskevan valituksen tekemiseksi siitä tulee ilmoittaa Belecolle välittömästi ja viimeistään viikon kuluessa siitä, kun Vuokrakohde on tullut Asiakkaan käyttöön. Mikäli Asiakas Belecossa on kuluttajan asemassa, tämän säännöksen mukainen ilmoitus on sen sijaan tehtävä viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun Vuokrakohde on tullut Asiakkaan käyttöön. Jos Asiakas ei vastusta Vuokrakohteen kuntoa edellä mainitussa ajassa, vuokrakohteen katsotaan vastaanotetuksi moitteettomassa kunnossa.

2.12 Kokoaminen.
Asiakas voi halutessaan tilata Vuokrakohteen kokoonpanon. Asennusta eivät suorita vuokrakohteet, jotka asennetaan kiinteään paikkaan, esimerkiksi seinään tai kattoon, tai joihin sisältyy sähkö-, vesi-, viemäriasennukset tai muut vastaavat asennukset vaativat. Asennuskustannukset ovat sopimuksen mukaiset tai muutoin Belecon nykyisen käytännön mukaisesti.

2.13 Paluu.
Asiakas ilmoittaa suunnitelluista palautuksista Belecolle Verkkosivuston kautta tai muutoin Belecon kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen Logistikpartner ottaa asiakkaaseen yhteyttä noutoajan sopimiseksi. Vuokrakohde katsotaan palautetuksi, kun Logistikpartner on noutanut Vuokrakohteen. Palautuksen yhteydessä Vuokrakohteen tulee olla hyvin puhdistettu ja normaalin kulumisen kannalta hyvässä kunnossa. Muutoin Belecolla on oikeus Sopimuksen ehtojen mukaisten toimenpiteiden vaatimisen lisäksi suorittaa tarvittavat siivoukset ja korjaukset Asiakkaan kustannuksella. Kaikissa palautustoimituksissa, esimerkiksi vuokrasopimuksen päätyttyä, asiakkaan tulee olla Beleco ja logistiikkakumppani auttava palautuksen mahdollistamiseksi. Mikäli Asiakas on ilmoittanut palautuksesta, Asiakkaan tulee Belecon puolesta ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin Vuokrakohteen hoitamiseksi, kunnes Vuokrakohde on palautettu Belecolle. Mikäli Asiakas ei palauta Vuokrakohdetta Belecolle määrätyn vuokra-ajan päätyttyä, Asiakkaan on aina maksettava Vuokrakohteen vuokra, kunnes Vuokrakohde on palautettu Belecolle, sekä Belecon voimassa olevan käytännön mukainen viivästysmaksu.

2.14 Varkaus.
Mikäli Vuokrakohde varastetaan vuokra-aikana, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ja toimittamaan poliisille ilmoituksen Belecolle. Kunnes Beleco on saanut poliisin ilmoituksen, Vuokrakohteesta veloitetaan sovittu vuokra.

2.15 Virhe vuokrakohteessa.
Mikäli Vuokrakohde poikkeaa sopimuksessa sovitusta siinä määrin, että Vuokrakohdetta voidaan pitää virheellisenä, eikä virhe tai vika johdu sellaisesta vahingosta, josta Asiakas on Sopimuksen ehtojen mukaan vastuussa, Beleco tulee ilman aiheetonta viivytystä Asiakkaan kohdan 2.11 mukaisen valituksen jälkeen puutetta tai ryhtyä uudelleentoimitukseen. Asiakas ei ole velvollinen maksamaan vuokraa tällaisen hyvitysajan aikana.

2.16 Vuokrakohteen vaurioituminen.
Vuokra-aikana asiakas on vastuussa Vuokrakohteen katoamisesta ja kaikista vahingoista, jotka eivät ole normaalia kulumista. Belecolla on oikeus korvaukseen katoamisen tai vaurion sattuessa. Vahinko tulee ilmoittaa Belecolle, jotta se päättää, miten vaurioitunut vuokrakohde korjataan tai vaihdetaan. Mikäli Beleco arvioi, että Vuokra-asunto on vaurioitunut siinä määrin, että sitä ei voida korjata, Asiakkaan on maksettava Belecolle korvaus.

2.17 Vahinko muulle omaisuudelle tai henkilölle.
Asiakas vastaa vuokra-aikana vahingoista, joita Vuokrakohde aiheuttaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen omaisuudelle tai henkilölle. Asiakas vastaa Belecolle mahdollisista kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka johtuvat Vuokrakohteen aiheuttamista henkilö- tai omaisuusvahingoista sekä kaikista niistä aiheutuvista välillisistä vahingoista vuokra-aikana. Beleco ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen virheellisestä tai virheellisestä käytöstä, virheellisestä asennuksesta tai toimitettujen Vuokrakohteiden asennuksesta, eikä huolimattomasta käsittelystä, virheellisestä huollosta tai suunnitteluvirheistä edellyttäen, että nämä olosuhteet eivät johdu Belecosta.

2.18 Helpottavat olosuhteet.
Beleco on vapautettu seuraamuksista tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen laiminlyönnistä, jos epäonnistuminen perustuu sellaiseen vapauttavaan seikkaan, joka ei ole osapuolen hallinnassa ja joka estää sen täyttämisen, kuten äärimmäiset sääolosuhteet (esim. , mutta ei rajoittuen tulipaloihin, kuivuuteen). , tulvat ja äärimmäiset kylmät), sodat, takavarikointi, valuuttarajoitukset, mellakoita ja mellakoita, raaka-ainepula, yleinen pula ja rajoitukset sähköntoimituksissa sekä pitkäaikaiset liikennehäiriöt, tietoliikenne tai tietoliikenne tai virtalähde.

2.19 Ilmoitus vapauttavista olosuhteista.
Jos osapuoli haluaa vedota vapauttavaan olosuhteeseen, osapuolen on välittömästi ilmoitettava toiselle osapuolelle, milloin tapahtuma alkoi ja milloin se voidaan lopettaa. Asianomaisen velvoitteen täyttämisaikaa pidennetään sillä ajalla, kun vapauttava seikka jatkuu.

2.20 Irtisanomisoikeus.
Sekä Belecolla että Asiakkaalla ("Kelpoinen osapuoli") on oikeus irtisanoa Sopimus ilmoittamalla kirjallisesti toiselle osapuolelle toisen Sopimuksen osapuolen välittömästä irtisanomisesta:

(a) ei täytä Sopimuksen tai sovellettavan lain mukaisia ​​velvoitteitaan, jos laiminlyönnillä on olennainen merkitys Oikeudenmukaiselle Osapuolelle, ja edellyttäen, että sopimusrikkomuksen osapuoli ei ole tehnyt korjausta seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisesta ilmoitus, jossa todetaan, että kelpoinen osapuoli katsoo olevan sopimusrikkomus;

(b) ei suorita maksua sovitussa ajassa, keskeyttää maksut, aloittaa sovintoneuvottelut velkojiensa kanssa, on konkurssihakemuksen kohteena, tekee hakemuksen yhtiön saneeraus- tai kokoonpanosta tai vastaavasta, lopettaa toimintansa, asettuu selvitystilaan tai toimitsijamies, joka on nimetty koskien sopimuspuolen omaisuutta tai osaa niistä; tai

(c) ei toistuvasti täytä tämän sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan;

2.22 Eksklusiiviset rangaistukset.
Tässä Sopimuksessa nimenomaisesti määritellyt seuraamukset ovat yksinomaan Asiakkaan omaisuutta, eikä Asiakkaalla näin ollen ole oikeutta panna täytäntöön muita seuraamuksia, koska Beleco ei noudata sopimusta.

2.23 Belecon vastuu.
Beleco vastaa vain välittömistä vahingoista, jotka johtuvat Belecon laiminlyönnistä, eikä Beleco ole vastuussa välillisistä vahingoista, kuten toimitusviiveistä, seisokeista, katkoksista, tuotannon menetyksestä, käytön menetyksestä, tietojen katoamisesta, sopimuksen menetyksestä, voiton menetyksestä tai muut taloudelliset vahingot.

2.24 Määrärajoitus.
Belecon Sopimuksen mukainen kokonaisvastuu ei ylitä viittäkymmentä (50) prosenttia Asiakkaan maksamasta vuokrakorvauksesta vahingon aiheuttaman Vuokrakohteen vahingon sattuessa.

2.25 Sopimuksen siirto.
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää osia tai koko Sopimusta toiselle osapuolelle ilman Belecon kirjallista lupaa.

2.26 Immateriaalioikeudet.
Asiakas ymmärtää, että Beleco voi vuokrata vuokrakohteita, joihin Beleco tai kolmas osapuoli omistaa immateriaalioikeudet. Mikään tässä Sopimuksessa ei tarkoita, että kyseiset immateriaalioikeudet siirtyvät Asiakkaalle tai että Asiakas muutoin saa oikeuden käyttää kyseisiä immateriaalioikeuksia.

2.27 Yleisten sopimusehtojen muuttaminen.
Beleco pidättää oikeuden muuttaa ehtoja. Siltä osin kuin ehdot muuttuvat, tilauksiin sovelletaan uusia yleisiä ehtoja siitä päivästä alkaen, jolloin ehdot julkaistaan ​​Verkkosivustolla.

2.28 Asiakkaan lakisääteinen peruuttamisoikeus.
Mikäli Asiakas ottaa Belecoon nähden kuluttaja-aseman ja hinta, josta Asiakkaan on maksettava yhteensä

Asiakkaalla on oikeus käyttää Peruuttamisoikeutta Belecota vastaan, mikä tarkoittaa oikeutta peruuttaa Sopimus ja palauttaa Vuokrakohde syytä ilmoittamatta neljäntoista (14) päivän kuluessa. Neljäntoista (14) päivän peruuttamisaika alkaa siitä päivästä, jona Asiakas tai Asiakkaan määrittelemä kolmas osapuoli, mutta ei Logistiikkakumppani, on vastaanottanut viimeisen Sopimuksen mukaisen Vuokrakohteen hallussaan.

Etäsopimuslaki antaa vuokralaiselle oikeuden perua sopimus ilman syytä 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta sen ulkopuolella, kun tilaus on tehty Belecolle. Mainitun lain mukaan peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekopäivästä. Jotta Vuokralainen ehtii käyttää peruuttamisoikeuttaan ajoissa, riittää, että Vuokralainen tekee ennen peruuttamisajan umpeutumista ilmoituksensa vuokralaisen aikomuksestaan ​​käyttää peruuttamisoikeuttaan. Mikäli Asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Belecolle kirjallisesti osoitteeseen: c / o WeWork Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm tai sähköpostitse osoitteeseen: hello@beleco.com. Kun Vuokralainen on vastaanottanut vuokrakohteen, ts. Palvelu on suoritettu peruuttamisajan kuluessa, Vuokralainen vahvistaa tiedostaen, että Vuokralainen näin ollen luopuu lakisääteisestä peruuttamisoikeudesta. Peruuttamisoikeus ei ole voimassa, jos vuokralaisen on maksettava kokonaishinta alle 400 kruunua. Palautuskulut on maksettava asiakkaan maksettavaksi. Palautuksen toimituskulut voivat vaihdella suuresti riippuen tilausten luonteesta tuotemäärien ja tuotteiden koon mukaan. Tästä syystä Beleco arvioi, että keskimääräisen sohvan, maton ja sohvapöydän tilauksen palautuskustannukset ovat noin 2 995 kruunua. Jos Asiakas käyttää Peruuttamisoikeuttaan, Beleco hyvittää kaikki maksut, jotka Beleco on saanut Asiakkaalta peruutetun Sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien toimituskulut. Palautus suoritetaan mahdollisimman pian ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päivästä, jolloin Beleco on vastaanottanut Asiakkaan ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä. Beleco käyttää palautukseen samaa maksutapaa, jota asiakas itse on käyttänyt nykyisessä tilauksessa, elleivät Beleco ja Asiakas nimenomaisesti toisin sovi. Beleco varaa oikeuden odottaa palautuksen suorittamista, kunnes Beleco on saanut Vuokrakohteen uudelleen Asiakkaalta tai Asiakkaan on toimittanut todisteen, että Asiakas on palauttanut Vuokrakohteen. Täyden hyvityksen ehtona on, että Vuokrakohde lähetetään takaisin samassa kunnossa kuin se oli, kun Asiakas vastaanotti Vuokrakohteen. Mikäli arvon alenemisen todetaan johtuneen Asiakkaan Vuokrakohteen käsittelystä (muuten kuin Vuokrakohteen ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi on tarpeen), Asiakas on velvollinen korvaamaan sen. Asiakkaan peruuttamisoikeus ei koske siltä osin kuin Vuokrakohde on valmistettu tai muunnettu kuluttajan ohjeiden mukaisesti Belecon vakiovalikoiman ulkopuolisilla kiinteistöillä tai joille on muuten annettu selkeä persoonallisuus.

2.29 Sovellettava laki.
Sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia

2.30 Riitojen ratkaisu.
Tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ​​lopullisesti Ruotsin lain mukaisesti ja yleisessä tuomioistuimessa tapauksissa, joissa osapuolet eivät pääse kirjallisesti sopimukseen välimiesmenettelystä.

2.31 Henkilötietojen käsittely.
Belecon henkilötietojen käsittelyä Sopimuksen tekemisen yhteydessä säätelee Belecon julkaistu tietosuojakäytäntö